INFORMATII

Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniul National Vaslui
Sediul: Palatul Prefecturii, Str. Stefan cel Mare, nr. 79, et. 5
Telefon: 0235.311.531;Fax:0335.401.169
patrimoniuvs@yahoo.com

Programul institutiei: Luni - joi: 08 – 16.30; vineri: 08-14. Program audiente: Luni-Joi: orele 10-12.Informatii utile:
 
 
 
PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL MOBIL:
1. Documentatia necesara eliberararii certificatelor de export temporar / definitiv, cf. H.G. 518/2004
 • Cerere tip pentru eliberarea certificatului de export;
 • Lista bunurilor ce urmeaza a fi exportate;
 • 2 (doua) fotografii color 9/12 cm, reprezentand obiectul in ansamblu si detalii semnificative;
 • Obiectul solicitat pentru export;
 • Raport de expertiza întocmit de experti acreditati de Ministerul Culturii.

Formular necesar pentru obtinerea avizelor si certificatelor de export temporar sau definitiv.

Registrul expertilor din Romania pentru patrimoniu cultural national mobil poate fi consultat aici: http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/PatrimoniulMobil/sel.asp

Conform prevederilor legale specifice, bunurile culturale mobile clasate nu pot fi exportate decat temporar, in vederea participarii la expozitii.

Regimul de circulatie a bunurilor culturale creatie contemporana

Pentru bunuri culturale mobile reprezentând obiecte de artizanat, produse ale meşterilor populari sau orice alt produs cultural mobil cu autor în viaţă nu este necesară obţinerea certificatului de export – pentru aceste categorii de bunuri se procedează conform dispoziţiilor art. 15 din HG 518 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor culturale mobile:

 Art. 15

(1) Conform art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, următoarele bunuri culturale nu fac obiectul clasării şi pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export, ele circulând fără restricţie:

a) operele de artă plastică şi fotografică, operele de artă decorativă sau de cult, precum şi orice alte opere create de autori în viaţă (artişti plastici, artişti liber-profesionişti, artişti amatori, meşteri, artizani, elevi, studenţi sau copii şi alţii) în urma unor activităţi desfăşurate independent ori în cadrul unor ateliere, cercuri sau cenacluri de creaţie, în cadrul procesului instructiv-educativ ori al unităţilor de producţie de pe lângă persoanele juridice de drept public sau privat;

b) operele cu caracter etnografic ale meşteşugarilor populari în viaţă.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) se pot exporta definitiv sau temporar în conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificările ulterioare, fără certificat de export, urmând să se ateste în faţa autorităţilor vamale faptul că aceste bunuri sunt opere create de autori în viaţă. Dovada că bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi exportate definitiv sau temporar fără certificat de export se realizează cu următoarele documente, după caz:

a) declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor înstrăinate fără intermedierea unui comerciant;

b) declaraţia creatorului, în formă autentică, în cazul obiectelor exportate de către acesta sau de către mandatari;

c) adeverinţă emisă de agenţii economici autorizaţi să comercializeze bunuri culturale, conform anexei nr. 5;

d) adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor ce se exportă pentru organizarea de expoziţii, manifestări promoţionale, schimburi culturale şi altele asemenea;

e) adeverinţă emisă de persoanele juridice de drept public sau privat, în cazul obiectelor realizate în cadrul activităţilor instructiv-educative proprii sau al cercurilor, atelierelor, cenaclurilor de creaţie organizate de emitent;

f) adeverinţă emisă de organizatorii de turnee artistice, în cazul obiectelor de decor, costume, recuzită şi altele asemenea, realizate în baza unor schiţe sau proiecte ale unor autori în viaţă, conform anexei nr. 5.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor conţine datele necesare identificării bunurilor la care se referă, date prezentate individual sau în liste anexate.

(4) Bunurile prevazute la alin. (1) lit. b) se pot exporta in conformitate cu prevederile art. 81 din Legea nr. 182/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, fara certificat de export.

 

2. Vanzarea publica a bunurilor culturale mobile aflate in proprietate privata sau intermedierea vanzarii se efectueaza numai prin operatori economici autorizati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, cu modificarile si completarile ulterioare.

     Autorizarea operatorilor economici se face de catre Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei National a Muzeelor si Colectiilor, cu respectarea normelor privind comertul cu bunurile culturale mobile (HG 1420/2003 cu modificarile si completarile ulterioare). 

     Comercializarea bunurilor culturale create de autori in viata nu este supusa prevederilor normelor privind comertul cu bunurile culturale mobile.

 

ARHEOLOGIE

1. Avizarea lucrărilor ce urmează să fie efectuate în zonele cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător (in baza O.G. nr. 43/2000 republicată si Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2392/2004)

Documentatie necesara:

Cerere

- Documente incluse:

a. certificat de urbanism;

b. copie după actele care atestă proprietatea;

c. alte documente necesare, după caz;

-   Piese scrise:

a. memoriu justificativ/general - beneficiarul are obligaţia legală de a cuprinde în studiul de fezabilitate a investiţiei şi în proiectul tehnic măsurile de cercetare şi protejare a patrimoniului arheologic sau, după caz, descărcarea de sarcină arheologică a zonei afectate de lucrări şi aplicarea acestor măsuri (cf. art. 7 din OG 43/2000 republicată);

-  Piese desenate:

b. plan de încadrare în zonă la scara 1:25.000, 1:10.000 sau 1:5.000, după caz;

c. plan de situaţie la scara 1:200 sau 1:500, după caz;

- Alte piese, în funcţie de natura proiectului, după caz:

a. studii sau rapoarte de specialitate din domeniul arheologiei;

b. studii topografice;

c. studii geotehnice;

d. documentar fotografic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emiterea certificatului de descărcare de sarcină arheologică (in baza O.G. nr. 43/2000 republicată si OMCC nr. 2518/2007 privind aprobarea metodologiei de aplicare a procedurii de descărcare de sarcină arheologică)

Documentatie necesara:

- raportul de cercetare arheologică, executat conform ultimelor Standarde şi Proceduri arheologice legale în vigoare,  întocmit în urma realizării săpăturilor / supravegherii  arheologice;

- autorizaţia de cercetare arheologică (copie);

- fişa tehnică de cercetare arheologică (FT-CP 3);

- fişă sit arheologic (FS-RAN 2)

- proiectul tehnic al intervenţiei (conform datelor de mai sus);

- planşe, hărţi şi delimitarea în coordonate topografice Stereo 70 a suprafeţei propuse pentru descărcarea de sarcină arheologică;

- anexe.

3. Avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, care cuprind situri arheologice clasate în lista monumentelor istorice sau zone cu patrimoniu arheologic (in baza Legii nr. 422/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; OG 43/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; OMCC nr. 2518/2007; Dispozitia Ministerului Culturii si Cultelor nr. 5596 - VN / 01.08.2007 pentru completarea Dispozitiei nr. 4.300 – VN / 03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii în domeniul avizarii)

Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului supuse avizării mai cuprind, pe lângă reglementările MTCT, si următoarele documente:

- Piese scrise:

a. studiu de fundamentare istorico-ştiinţifică pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu construit sau patrimoniu arheologic, întocmit de personal de specialitate (studiul va cuprinde în mod obligatoriu şi descrierea limitelor zonelor protejate şi a zonelor de protecţie sau, după caz, lista cu coordonatele geografice în proiecţie Stereo 70);

b. scurtă descriere privind dezvoltarea istorico-arhitecturală, evoluţia fondului construit, ţesutul urban/rural caracteristic, fond construit tradiţional valoros existent, propuneri de protecţie;

c. în Regulamentul Local de Urbanism se va menţiona faptul că autorizarea intervenţiilor în zona de protecţie şi în zona protejată se poate face numai cu avizul MCC sau a serviciului său deconcentrat din raza sa de competenţă.

- Piese desenate:

a. monumentele istorice, zonele protejate care cuprind patrimoniu construit sau patrimoniu arheologic, precum şi zonele de protecţie ale acestora se vor figura atât  pe planşele de încadrare în teritoriu cât şi pe planşele de reglementări urbanistice, cu denumirea şi, după caz, codul din lista monumentelor istorice.

b. delimitarea şi marcarea zonelor de protecţie se va face pe repere geografice, urbanistice sau topografice, în funcţie de relief, trama stradală şi caracteristicile monumentului/sitului, prin care să se asigure conservarea integrată şi punerea în valoare a acestuia în cadrul său construit sau natural, conform prevederilor legale.

În documentatie vor fi marcate monumentele si perimetrele siturilor arheologice clasate în Lista Monumentelor Istorice actualizata si siturile arheologice reperate, cu marcarea localizarii pe repere urbanistice sau geografice, dupa caz, precum si în coordonate geografice în proiectie ST. 70. Documentatia în format digital va fi realizata în fisiere “.dwg” sau ".shp".

4. Avizul specific in cazul vanzarii de terenuri agricole situate in extravilan (in baza O.G. nr. 43/2000 republicată si Ordinului nr. 2333/2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 401/30.05.2014)

Documentatie necesara:

 • persoane fizice:

a.       cerere (vezi document atasat in josul paginii - cerere ps fiz aviz vanzare teren extravilan.doc);

b.      copie a BI/CI al/a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

c.       copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea)

d.      extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;

e.       alte documente  doveditoare, după caz.

 • persoanele juridice:

a.       cerere (vezi document atasat in josul paginii - cerere ps jur aviz vanzare teren extravilan.doc);

b.      copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului / Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiior 

c.       procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţiilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi copii de pe CI/BI/paşaport împuternicit ;

d.      copie legalizată sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii din cadrul serviciului public deconcentrat al Ministerului Culturii a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea); 

e.       extras de carte funciară însoţit de extrasul de plan cadastral al suprafeţei supuse vânzării, în sistem de coordonate Stereografic 1970 emis cu maximum 30 de zile înainte de depunerea cererii;

f.    alte documente doveditoare, dupa caz.

MONUMENTE ISTORICE

Lista Monumentelor Istorice - Vaslui, 2010 - vezi document atasat in josul paginii.

Model cerere de eliberare aviz - vezi document atasat in josul paginii: "cerere avize".

 

Documentatia necesara privind obtinerea avizelor de construire - monumente istorice sau zone de protectie - vezi document atasat in josul paginii: "documentatie avize".

Documentatiile de urbanism si de restaurare vor fi realizate in conformitate cu: Ordinul 13-N-1999 - Ghid privind "Metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic general"; Ordinul nr. 37-N-2000 - Ghid privind "Metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic de detaliu"; Ordinul nr. 562 / 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Metodologie de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"; Dispozitia 4300-VN-2005 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in domeniul avizarii; Dispozitia 5596-VN-2007 pentru completarea Dispozitiei nr. 4300-VN/2005. Actele normative mentionate se gasesc atasate in josul paginii.

 

Registrul specialistilor si expertilor acreditati de Ministerul Culturii in domeniul monumentelor istorice poate fi consultat aici: http://www.cimec.ro/scripts/RegistruExperti/Persoane/MONPersSel.asp.

 

Obligatiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor si locatarilor monumentelor istorice (extras din O.M.C.C. Nr. 2.684/2003)

Procedura de clasare / declasare a monumentelor istorice Cf. O.M.C.C. nr.2.682/2003 (M.O. nr. 449/2003):
 • documentatia tehnica :
 • fisa analitica de evidenta întocmita de D.J.C.C.P.C.N.;
 • harti si planuri de situatie;
 • releveul actual al imobilului;
 • fotografii interioare si exterioare ale imobilului, ale împrejurimilor;
 • date referitoare la folosinta imobilului;
 • expertiza tehnica; depunerea la dosarul de clasare a expertizei tehnice este facultativa;
 • documentatia istorica : studiu istorico-arhitectural întocmit de un specialist atestat în domeniul monumentelor istorice;
 • documentatia privind situatia juridica :
 • copii legalizate dupa de pe actele care atesta dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului;
 • copii legalizate dupa planul cadastral si de cartea funciara;
 • acte administrative:
 • cerere;
 • referatul de specialitate al D.J.C.C.P.C.N;
 • avizul comisei regionale a monumentelor istorice;
 • referatul de specialitate al inspectorului de zona din cadrul M.C.C. – D.M.I.M.;
 • avizul Sectiunii de evidenta a Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice;
 • referatul de expertiza al unui specialist atestat de M.C.C..

 

Metodologia privind exercitarea dreptului de preemtiune al statului român, prin M.C.C., în cazul vânzarii monumentelor istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice si juridice de drept privat, c f. O.M.C.C. nr. 2645 / 2003:

 • înstiintarea privind intentia de vânzare a imobilului (formular tip);
 • copie legalizata dupa actul de proprietate;
 • cadastrul imobiliar;
 • copie dupa cartea funciara;
 • planuri ale imobilului, cu marcarea suprafetelor ce fac obiectul vânzarii, în cazul în care se intentioneaza vânzarea unei parti din imobil;
 • documentar fotografic interior si exterior;
 • referatul de oportunitate al D.J.C.C.P.C.N cu propuneri privind achizitionarea, destinatia, starea tehnica si evaluarea în lei si euro a imobilului.

Formular tip - instiintarea privind intentia de vanzare a imobilului - vezi document atasat in josul paginii.

 

Semnalizarea monumentelor istorice (O.M.C.C. Nr. 2.237/2004, în M.O. Nr. 220/2005):

 • Însemnul distinctiv (anexa 2).
 • Sigla monumentului istoric (anexa 3).
 • Placa de inscriptionare (anexa 6, 7).
 • Însemnele distinctive, siglele si inscriptionarea se executa din tabla emailata în
 • culori alb 100% si maron pantone 291% sau, dupa caz din materiale durabile.
 • Însemnele distinctive, siglele si inscriptionarea se amplaseaza cu avizul si cu asistenta de specialitate a Serviciului de monumente istorice din cadrul D.J.C.C.P.C.N. Vaslui.
 • Aplicarea si controlul semnalizarii monumentelor istorice se face de catre primarii în colaborare cu D.J.C.C.P.C.N. Vaslui.
 • Întretinerea însemnului si a siglei de monument se asigura de catre proprietari.

 

Obligatiile proprietarilor, titularilor dreptului de administrare, concesionarilor si locatarilor monumentelor istorice (extras din O.M.C.C. Nr. 2.684/2003)

              1. Sa întretina, sa foloseasca si sa exploateze imobilul numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a prezentei Obligatii privind folosinta monumentului istoric.

             2. Sa asigure paza monumentelor istorice si sa ia masuri pentru apararea împotriva incendiilor.

             3. Sa înstiinteze de urgenta, în scris, Directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judeteana, respectiv, a municipiului Bucuresti, precum si primarul localitatii în a carei raza teritoriala se afla situat monumentul istoric, despre orice modificari sau degradari în starea fizica a monumentelor istorice detinute.           

             4. Sa asigure, în conditiile legii, accesul specialistilor desemnati de Ministerul Culturii si Cultelor sau de directiile pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti, în vederea constatarii starii de conservare sau pentru efectuarea de  cercetari, inclusiv arheologice, de expertizare a monumentelor istorice si pentru operatiunile de evidenta.   

            5. Sa obtina avizele prevazute de lege pentru interventiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 422/2001.  

 

            6. Sa asigure efectuarea lucrarilor de conservare, consolidare, restaurare, precum si a oricaror alte lucrari, conform prevederilor legale, numai de catre persoanele fizice sau juridice atestate în acest sens si sa prevada în contracte conditiile si termenele de executie cuprinse în avizul de specialitate.  

 

            7. Sa respecte toate conditiile si termenele de executie cuprinse în avizul de specialitate atunci când executa ei însisi lucrari de întretinere curenta sau orice alte interventii.  

 

            8. Sa permita, pe baza prevederilor contractuale, executarea interventiilor asupra monumentelor istorice detinute, în cazul în care acestea sunt initiate si finantate de persoane juridice abilitate în conditiile legii.  

 

            9. Sa permita montarea si sa întretina însemnul si sigla „Monument istoric“.

 

           10. Sa obtina avizul directiei pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti, si sa asigure pe propria raspundere conditii corespunzatoare de vizitare, fotografiere, filmare si reproducere si de publicitate, în cazul în care, la solicitarea lor, proprietarii introduc monumentele istorice în circuit public.  

 

            11. Sa comunice directiei pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti, orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale, dupa caz, asupra monumentelor istorice. 

 

            12. Sa înstiinteze în scris directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judetene, respectiv, a municipiului Bucuresti, despre intentia de a înstraina monumentul istoric, în vederea exercitarii dreptului de preemptiune al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, în conditiile Legii nr. 422/2001.  

 

            13. Sa notifice viitorului proprietar, titular al dreptului de administrare, chirias sau concesionar, regimul juridic al monumentului istoric pe care îl detine, precum si Obligatia privind folosinta monumentului istoric.  

 

            14. Sa înstiinteze în scris directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national judeteana, respectiv, a municipiului Bucuresti, despre schimbarea proprietarului sau a administratorului, în termen de 15 zile de la data încheierii contractelor, potrivit legii, si sa transmita acesteia o copie de pe acte.  

 

            15. Sa înscrie Obligatia privind folosinta monumentului istoric în Cartea funciara, în termen de 30 de zile de la data  comunicarii acesteia.  

 

            16. Sa asigure o întretinere curenta corespunzatoare prin folosirea unor materiale adecvate, compatibile cu cele din structura monumentului istoric.  

 

            17. Sa utilizeze monumentul istoric numai în scopuri compatibile cu destinatia sa  initiala.  

 

            18. Sa înstiinteze în scris D.J.C.C.P.C.N., despre intentia  de dare în administrare,de  concesionare sau închiriere a monumentelor istorice  aflate în proprietatea publica a statului, precum si în cazul vânzarii spatiilor comerciale si de prestari servicii, aflate în proprietatea privata a statului, din imobile situate în zonele de protectie a monumentelor istorice.

MONUMENTE DE FOR PUBLIC

Documentatia necesară obtinerii avizului COMISIEI NATIONALE PENTRU MONUMENTE DE FOR PUBLIC

1. Adresă către Ministerul Culturii si Patrimoniului National – Compartimentul Arte vizuale, Arhitectură, din partea Directiei Judetene pentruCulturăsi Patrimoniu Cultural National.
2. Avizul Directiei Judetene pentru Cultură si Patrimoniu Cultural National.
3. Certificat de Urbanism, eliberat de Consiliul Local în raza căruia se propune lucrarea.
4. Plan de încadrare zonală, eliberat de Biroul de urbanism teritorial sau de alte foruri în măsură.
5. Plan de situatie, elaborat de un arhitect cu drept de semnătură.
6. Desfăsurare perimetrală, elaborată tot de către un arhitect.
7. Fotomontaj loc amplasare + lucrare (colaj fotocopiat sau prelucrare computerizată) pentru obtinerea unei imagini cât mai apropiate de ansamblul final.
8. Fotografii ale machetei lucrării, format A4, din cel putin trei unghiuri. Fotografiile trebuie să fie clare si să permită observarea detaliilor. În cazul portretelor, detaliile vor fi prezentate separat.
9. Macheta propriu-zisă: la cererea Comisiei.
10. Sustinere teoretică (motivatie), maximum 1.000 cuvinte.
11. Curriculum Vitae al autorului/autorilor lucrării din care să reiasă calitatea de absolvent/absolventi ai unei institutii de învătământ superior de specialitate.
12. Documentatia se va prezenta într-un dosar tip (cu sină).

 Documente ataşate
» Anexa 3 - Model de reclamație administrativă I - raspuns negativ
» Anexa 4 - Model de reclamație administrativă II - nu s-a raspuns in termen
» anexa la adresa MC nr. 896-SG-13.03.2015 ref date deschise
» Bilant+Buget-2015
» Buletin informativ-2015
» Cerere aviz actualizata in 2015
» Cerere aviz pentru documentatii de urbanism
» cerere ps fiz aviz vanzare teren extravilan
» cerere ps jur aviz vanzare teren extravilan
» Continut cadrul al documentatiilor de urbanism actualizat.
» Diectiva 2013-37-UE
» Directiva 2003-98-EC
» Dispozitie-4300-VN-2005
» Dispozitie-5596-VN-2007-Completare-Dispozitie-4300-VN
» documentatie avize interventii la monumente istorice
» documentatie avize-zona de protectie
» Documentatie Monumente For Public
» fonduri-structurale
» instiintare_vanzare_imobil_monument_istoric
» Legea 109 - 2007 cu modificarile propuse de MSI
» Legea 199-2008 FCN
» Lista cu starea de degradare a monumentelor istorice de categorie A-Anexa 3
» Lista LMI 2015 Vaslui
» Lista monumente istorice de categorie B cu stare avansata de degradare Anexa 4
» Lista monumente istorice in stare avansata de degradare Anexa 2
» Lista monumente istorice in stare de colaps Anexa 1
» Model Standard Licence-RO(1)
» OG 51-1998 FCN
» Ordin 13-N-1999-Ghid elaborare PUG-indicativ GPO38-1999
» Ordin 37-N-2000 Metodologie si elaborare PUD-indicativ GH 009-2000
» Ordin 562-2003-Metodologie de elaborare PUZ
» Plan de actiuni-2016-
» Raport de evaluare a implementarii legii 544
» Raport Prefectura trim. IV-anual 2015
» Starea de conservare a patrimoniului construit din judetul Vaslui

 Noutăţi - pe scurt
„Brâncuși e al tău așa cum și țara asta e a ta” - Campanie națională de stângere de fonduri pentru creația „Cumințenia Pământului”
Fonduri nerambursabile AFIR pentru investiții rurale asociate cu protejarea patrimoniului cultural
Programul european ”EUROPA CREATIVĂ 2014-2020” - subprogramul CULTURA
» Lista completă a noutătilor
Ultima actualizare: 11.08.2016
» Lista completă


Directia Pentru Cultură
Vaslui
TeSalut