Prezentare

Directia Judeteana pentru Cultura Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 79,  este un serviciu public descentralizat al Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu personalitate juridica. D.J.C Vaslui este organizata si functioneaza potrivit H.G. nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu prevederile Ordinului Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr. 2080/2012 privind Regulamentul de organizare si functionare a institutiei.

Conform HG nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, D.J.C. Vaslui are urmatoarele atributii principale:
 • aplica legile, ordonan?ele si hotarârile de guvern, ordinele si instruc?iunile emise de minister, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
 • aplica strategia Ministerului Culturii în domeniul culturii si patrimoniului cultural na?ional la nivelul jude?ului Vaslui;
 • îndeplineste atribu?iile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural construit – arhitectura laica si ecleziastica, ocupându-se de eviden?a, inventarierea si monitorizarea, conservarea si protejarea, punerea în valoare a patrimoniului cultural construit de pe teritoriul jude?ului;
 • îndeplineste atribu?iile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului arheologic, mobil si imobil, ocupându-se de eviden?a, inventarierea si monitorizarea, conservarea si protejarea, punerea în valoare a patrimoniului arheologic de pe teritoriul jude?ului;
 • îndeplineste atribu?iile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului mobil si imaterial - patrimoniu muzeal, dar si bunuri culturale de?inute de alte institu?ii sau organiza?ii, ocupându-se de eviden?a, inventarierea si monitorizarea, conservarea si protejarea, punerea în valoare a patrimoniului mobil de pe teritoriul jude?ului;
 • dintre atribu?iile institu?iei în domeniul patrimoniului construit – arhitectura laica si ecleziastica, enumeram urmatoarele:
 • inventarierea monumentelor istorice de pe teritoriul jude?ului;
 • întocmirea si comunicarea catre proprietari a Obliga?iei privind folosin?a monumentului istoric, act prin care sunt precizate condi?iile si regulile de utilizare sau exploatare si între?inere a bunurilor mobile clasate monument istoric;
 • analizarea si avizarea interven?iilor asupra monumentelor istorice sau în zona acestora de protec?ie;
 • controlul respectarii avizelor emise pentru interven?iile men?ionate anterior;
 • controlul tuturor interven?iilor care se efectueaza asupra patrimoniului construit;
 • monitorizarea lucrarilor care se efectueaza la monumente istorice din jude? prin Planul Na?ional de Restaurare împreuna cu specialistii Institutului Na?ional al Patrimoniului;
 • exercita, în numele statului, dreptul de preem?iune asupra monumentelor istorice clasate în grupa B;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribu?ii în aplicarea legisla?iei din domeniul protejarii monumentelor istorice;
 • constata contraven?ii si aplica amenzi pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul protejarii monumentelor istorice, în conformitate cu dispozi?iile legale în vigoare;
 • dintre atribu?iile institu?iei în domeniul patrimoniului arheologic, mobil si imobil, enumeram urmatoarele:
 • aplicarea legisla?iei în vigoare cu privire la regimul juridic general al descoperiri si al cercetarii arheologice, precum si protejarea patrimoniului arheologic, parte a patrimoniului cultural na?ional;
 • verificarea respectarii ansamblului de masuri juridice, administrative, tehnice menite sa asigure eviden?a si inventarierea patrimoniului arheologic din jude?;
 • acordarea de asisten?a de specialitate atât institu?iilor cu atribu?ii în domeniu, cât si persoanelor fizice sau juridice;
 •  analizarea si avizarea interven?iilor asupra siturilor arheologice sau în zona acestora de protec?ie, în zonele cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat, zone cu patrimoniu arheologic reperat si necercetat, zone susceptibile sa de?ina patrimoniu arheologic;
 • controlul respectarii avizelor emise pentru interven?iile men?ionate anterior si monitorizarea lucrarilor;
 • controlul respectarii tuturor tipurilor de autoriza?ii în domeniul arheologiei emise de Ministerul Culturii;
 • controlul respectarii normelor si procedurilor din acest domeniu,
 •  colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribu?ii în aplicarea legisla?iei din domeniul protejarii patrimoniului arheologic;
 • constata contraven?ii si aplica sanc?iuni, prin personalul împuternicit, potrivit legisla?iei în vigoare, în cazul nerespectarii reglementarilor privind protejarea patrimoniului arheologic;
 • dintre atribu?iile institu?iei în domeniul patrimoniului mobil, enumeram urmatoarele:
 • eviden?a bunurilor culturale mobile clasate de pe teritoriul jude?ului;
 • verificarea starii de conservare si de securitate a bunurilor culturale mobile clasate din jude?;
 • analizarea cererilor si eliberarea, în conformitate cu legisla?ia specifica, a certificatelor de export al bunurilor culturale mobile;
 • verificarea respectarii obliga?iilor ce revin prin lege agen?ilor economici autoriza?i sa comercializeze bunuri culturale mobile;
 • eviden?a registrelor agen?ilor economici din jude? autoriza?i sa comercializeze, prin vânzare publica sau prin intermediere, bunuri culturale mobile;
 • colaborarea cu structurile abilitate ale diverselor ministere care au atribu?ii în aplicarea legisla?iei din domeniul protejarii patrimoniului cultural na?ional mobil;
 • constata contraven?ii si aplica sanc?iuni în conformitate cu legisla?ia în vigoare privind protejarea patrimoniului cultural na?ional mobil
 • ini?iaza si sprijina ac?iuni de revitalizare a elementelor de patrimoniu imaterial - tradi?ii si obiceiuri locale, ocupa?ii specifice tradi?ionale;
 • participa, la cererea autorita?ilor abilitate si împreuna cu acestea, la ac?iuni de control al respectarii legisla?iei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
 • solicita si primeste, în condi?iile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii, de la autorita?i ale administra?iei publice, de la institu?ii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informa?ii necesare pentru exercitarea atribu?iilor ce le revin;
 • controleaza respectarea îndeplinirii obliga?iilor de plata a contribu?iilor la Fondul Cultural Na?ional, în condi?iile si la termenele stabilite prin lege;
 • informeaza si controleaza respectarea obliga?iilor de plata privind timbrul monumentelor istorice;
 • îndeplineste orice alte atribu?ii stabilite de Ministrul Culturii, potrivit legii;
 • în exercitarea atribu?iilor sale, Direc?ia Jude?eana pentru Cultura Vaslui este autorizata sa controleze respectarea reglementarilor specifice domeniului sau de activitate de catre toate persoanele fizice si juridice din jude? si sa semnaleze organelor si autorita?ilor competente situa?iile de încalcare a dispozi?iilor legale în domeniu. Noutati - pe scurt
aviz specific nr.1 din 20.07.2015
Starea de conservare a monumentelor istorice din jude?ul Vaslui
Programul european ”EUROPA CREATIVA 2014-2020” - subprogramul CULTURA
» Lista completa a noutatilor
Ultima actualizare: 11.08.2015
» Lista completa

Evenimente - pe scurt


Directia Pentru Cultură
Vaslui
TeSalut